Domov

 

    Partneri

 

    Seminár

 

    Seminár - ENGLISH

 

    Súbory na stiahnutie

   

    Kontakt


    Príspevky


       

                        /Návrh č. 10/

      

 

 

 

VPS – SLOVAKIA,  spol. s  r. o.,  Lúčna 1A,   080 06  Prešov

Poradenské, školiteľské, technické, servisné a obchodné služby v oblasti hospodárenia s energiou.

 

pri príležitosti 10. výročia založenia spoločnosti

 

organizuje

v spolupráci s

 

ČVUT Praha, Strojní fakulta 

SK – BIOM Zvolen

TU Košice, Strojnícka fakulta, Katedra energetickej techniky

 

Odborný  seminár  

na tému:

„Zariadenia pre uskladnenie, dopravu a využitie

 LPG, zemného plynu a bioplynu “,

 

ktorý sa uskutoční  v dňoch  17. – 19.  septembra  2008.

 

 

Program seminára:  dňa 17. septembra  2008  -  Galéria domu Phorum,

                                                                                   ul. M. R.    Štefanika  20, Zvolen

 

08.30 -  09.00 prezentácia účastníkov

09.00 – 09.10 slávnostné otvorenie seminára -

Ing. Imrich Petkáč, generálny náčelník  VPS – SLOVAKIA, spol. s r.o.,  Prešov

09.10 – 10.45 lektorské prednášky

10.45 – 11.00 prestávka na kávu

11.00 – 13.00 lektorské prednášky

13.00 – 14.00 obed

14.00 – 16.00 lektorské prednášky, diskusia

 

Na seminári odznejú nasledovné prednášky:

 

1.       Aleš Klouda – riaditeľ Východočeské plynárenské strojírny, a. s.  Rosice u Chrasti – Česká republika: „.............”

2.       Jiři Čunek – 1. místopředseda vlády ČR: „..........

3.       Ján Petrovič -  riaditeľ energetickej politiky, Ministerstvo hospodárstva SR„.................”

4.       František Hrdlička – dekan SF ČVUT Praha: „.................“

5.       Jozef Viglaský – predseda SK BIOM Zvolen: Obnoviteľné nosiče energie - využívanie bioplynu”

6.       Peter Horbaj – zast. ved. katedry TU SF Košice: Využitie bioplynu a návrh bioplynovej stanice v lokalite Zemplínska  Teplica. I. časť Technológie

7.       Jasminska Natalia Využitie bioplynu a návrh bioplynovej stanice v lokalite Zemplínska  Teplica. II. časť Ekonomika

8.       Bernd Wagner – predseda predstavenstva SPP, a. s. Bratislava: „..............”

9.       Július Jankovský – podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ Zvolenská teplárenská, a. s. Zvolen: „.................”

10.    Ivan Ďuďák riaditeľ pre marketing INTECH Slovakia, s.r.o. Bratislava:  „.................”

 

11.    Ján Lenart - predseda predstavenstva  Okresné stavebné bytové  družstvo Bardejov „Zámer využitia bioplynu pre OSBD Bardejov

12.    Ján Leško, konateľ spoločnosti  Hoval Slovakia s.r.o. SLOVENSKO Progresívne technológie v kondenzačnej technike

13.    Oto Barborák, dekan Fakulta špeciálnej techniky TnUAD Trenčín  Progresívne a špeciálne technológie pre výrobu zariadení pre uskladnenie LPG, ZP a bioplynu

14.    Imrich Andrejčák – Energetický audítor, TU, FEVT, KVTM Zvolen: „Využitie technológii neuronových sieti pre diagnostiku a spoľahlivosť technických systémov zariadení tepelnej energetiky“

15.    Blažej Kovalík – riaditeľ Plynospol, s. r. o. Prešov“.........................”

16.    Ladislav Červenák - generálny riaditeľ P R O B U G A S, a.s. Bratislava : “.......................”

17.    Martin Smetanka – vedúci IKC  Stropkov, Dubnický technologický inštitút Dubnica nad Váhom: „Teoreticko – experimentálny výskum  splyňovacích zariadení“

18.    Bohumil Havrland-  riadite ľInstitu tropu a subtropu ČZU Praha: „ .......................“.

19.    Mikuláš Krajkovič – poslanec Národná rada SR: „Inovačné procesy a kreativita v zahraničnej politiky SR“

20.    Pavol Bory – ČSOB Leasing, a. s. Bratislava: „Finančná a leasingová podpora zariadení pre uskladnenie, dopravu a využitie  LPG, zemného plynu a bioplynu“. 

21.    Martin Pončák – Tatra banka Bratislava: „Finančná  podpora zariadení pre uskladnenie, dopravu a využitie  LPG, zemného plynu a bioplynu“. 

                                                               Tu môže byť umiestnený ešte aj Váš príspevok.

 

 

Program seminára:  dňa 18. septembra  2008

 

Zvolenská teplárenská, a. s.

Lučenecká cesta 25,   961 50 Zvolen

 09.00 – 12.00   odborná exkurzia: 

 

 

Program seminára:  dňa 19. septembra  2008

 

Zvolenský zámok

Nám. SNP 1,  Zvolen

 10.00 – 12.00   odborná prehliadka: 

Kontakty:

 Bližšie informácie o podmienkach účasti  a prezentácie firiem na pracovnom seminári poskytnú:

 

                                  Ing. Imrich Petkáč   a   Ing. Imrich Andrejčák, PhD.

         ( , 051 7765 330  ) 0905596201   , vps@stonline.sk

  


 

               VPS – SLOVAKIA,  spol. s  r. o.,  Lúčna 1A,   080 06  Prešov

                                                        IČO: 36457256             IČ DPH:   SK2020011697

zoom!

Doporučené ubytovanie:                FRANKO • hotel • pension • restaurant
                                                                             
     Ľ. Štúra 11, 960 01 Zvolen
                                                                                
(  + 421 45 533 09 28   ,  + 421 45 524 29 16                                                                                                               ) + 421 908/801 880    ,  recepcia@frankohotel.sk                                                                             http://www.frankohotel.sk

      Heslo pre  registráciu: VPS - Seminár

 

Generálni partneri:

 

Hlavní partneri:

 

Partneri:

 

Mediálni partneri: 

-         EUROBIZNIS, MF MEDIA, s. r. o. Bratislava

-         Strojárenstvo, Media/ST, Žilina

-         Automatizace – Trade Journal, Praha, Česká republika